ایران، دفتر مشهد

خیابان سجاد بهارستان ۱۸ پلاک ۱۵۰

شماره تلفن : 37680496-051

دفتر تهران

احمدآباد مستوفی

شماره تلفن : 09126782022

تماس با ما

شـركـت بـهـبـود نـوآوران مـانـدگـار بـا بـهـره ‎گـیـری از نـیـم قـرن تـجـربـه شـرکـت شیـمـیـایی فـسـفـات خـراسـان، بـه مـنـظـور قـطـع وابـسـتـگـی تولـيـد كـنـنـدگان در صـنـايـع آرد بر به مـحـصـولات خـارجـی و با استـفـاده از تجربه 50 ساله در زمينه تهـيه و توزيع نیازمـندی‌های صنعت شيرينی و شكلات، اقدام به تولید انواع بهبود دهنده نموده است.

اکنون با تجربه موفـق در بازارهـای داخـلی و ارسـال محمـوله‌های صـادراتی به کشـورهـای هـمـسـایه، افغـانـستـان، آسـيای مـيـانه و عـراق اقدام به توليد انـواع پـودر كـيـک، روغـن‌هـای جـدا كـنـنـده، انـواع بـيـكـيـنـگ پـودر و فـسـفاتـه‌های خـوراكی بـا بـالاتـرین اسـتـانـداردهـای جـهـانـی نـمـوده که مـصـرف آن خود گویای این ادعاست. امید است که بتوانیم با پشتیبانی و همکاری همه تولیدکنندگان گران‌قدر در این صنعت، محصولاتی بنام و شایسته کشورمان تولید نماییم.